كد نمايش تصاوير تصادفي


نمايش تصاوير تصادفي با موضوعات مختلف
1.ابتدا تصوير مورد نظر را انتخاب کد زير همان تصوير كپي کنيد.
3. در پايان تمامي کدها را در تنظيمات وبلاگ و يا ويرايش قالب کپي و پيست کنيد.


حيوانات

پرندگان

كودكان

تصاوير تصادفي - حيوانات

تصاوير تصادفي - پرندگان

تصاوير تصادفي - كودكان

خننده دار

گرافيك

عشق

تصاوير تصادفي - خنده دار

تصاوير تصادفي - گرافيك

تصاوير تصادفي - عشق